1403/04/04امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844

شماره حسابهای مجمع خیرین جهت دریافت کمکهای مردمی


بانک سپه

شماره کارت بانک سپه

5892-1070-4401-7104

شماره حساب بانک سپه مرکزی اصفهان

3100005978489

بانک ملی

شماره حساب بانک ملی میدان امام حسین

0108916705007

شماره حساب بانک ملت خیابان فردوسی

19000097/49