1403/04/04امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844

اعضاءهیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

 
ردیفشناسهنام و نام خانوادگیسمت تصویر
1 1083مجتبی ملااحمدیرییس هیئت مدیره
2 1084محمد صافی دستجردینایب رییس
3 1085پروین کلباسیمنشی و عضو هیئت مدیره
4 1087رضا فامیل دردشتیعضو هیئت مدیره
5 1088مصطفی رناسیعضو هیئت مدیره
6 1089محمدرضا جبارزارععضو هیئت مدیره
7 1090فریدالدین عبدیزدانمدیرعامل
8 1091اصغر کاردان پوربازرس
9 1086غلامحسین رحمانی خواجوییخزانه دار