1402/01/02امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844

اعضاءهیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

 
ردیفشناسهنام و نام خانوادگیسمت تصویر
1 84مجتبی ملااحمدیرئیس هیئت مدیره
2 85محمد صافی دستجردینایب رییس
3 86پروین کلباسیمنشی
4 87غلامحسین رحمانی خواجوییخزانه دار
5 89سیدعلی رضازادهعضواصلی
6 90آقارضا فامیل دردشتیعضو اصلی
7 88زهره میردامادیانعضو اصلی
8 93فریدالدین عبدیزدانمدیرعامل
9 92اصغر کاردان پوربازرس