1403/03/08امروز :

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان

Charity School Associon of Isfahan

سال تاسیس : 1378
شماره ثبت : 844

اساسنامه  


اساسنامه مجمع خيرين مدرسه ساز استان اصفهان


بسمه تعالی
اساسنامه
فصل اول- کلیات و اهداف                 :
ماده 1
نــــام: نام موسسه خیریه مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار خیریه مجمع نامیده می شود.
ماده 2
نوع فعالیت: کلیه فعالیت های خیریه مجمع غیرسیاسی ، غیر تجاری ، غیرانتفاعی و عام المنفعه بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً خیریه مجمع از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی می گردد.
ماده3
 محل : مرکز اصلی خیریه مجمع در استان اصفهان شهرستان اصفهان به نشانی : خیابان استانداری بلوار هشت بهشت کوچه شهید عقیلی واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه ، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
تبصره 1: موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند ، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمان های دیگر را ندارند.
تبصره 2: منظور از مرجع صدور مجوز ، نیروی انتظامی می باشد.
ماده4
 تابعیت: خیریه مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام خیریه مجمع حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد ، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.
ماده5
مدت: فعالیت خیریه مجمع خیرین مدرسه ساز از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.
ماده6
دارایی اولیه: خیریه مجمع اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار خیریه مجمع قرار گرفته است.
تبصره 1: موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده 18 قانون مالیات های مستقیم) ، هیات امناء و مدیران موسسه از انجام هر گونه معامله با موسسه ممنوع می باشند.
تبصره 2: موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند.
ماده7
هیات موسس و هیات امناء عبارتند از :
تبصره: هیئت موسس بعد از تاسیس و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان موسس مسئولیتی در خیریه مجمع خیرین مدرسه ساز نخواهند داشت.
ماده8
اهداف : اهداف خیریه مجمع عبارتند از :
ا-اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی الباقیات و الصالحات در جامعه و بهره گیری در جهت ساخت مدارس از طریق برگزاری مراسم کلنگ زنی ، افتتاح ، همایش و جشنواره ها و ...
2-نظارت بر حسن انجام نظریات و اهداف شرعیه خیرین در طول حیات خیّر و بعد از آن
3-ایجاد زمینه های مناسب حمایتی ، اجتماعی، فرهنگی ، مالی جهت تداوم امور خیرین در ساخت مدارس سطح استان
4-برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت طراحی ، محاسبه ، نظارت ، ساخت ، توسعه ، تعمیر ، تجهیز ، دیوارکشی ، تأمین زمین مناسب و برقراری انشعابات مدارس و سایر فضاهای آموزشی ، پرورشی ، ورزشی و فرهنگی مورد نیاز آموزش و پرورش به صورت نقدی و اجرایی ، همچنین حمایت های مالی در زمینه های تحصیلی ، معیشتی ، رفاهی و مهارت آموزی دانش آموزان با اولویت مناطق محروم
5-نظارت بر حسن انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس خیّرساز که به صورت هیئت امنایی اداره می شود
6-نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّرساز با همکاری اداره کل نوسازی مدارس استان
ماده9
طرح ها و برنامه ها و سایر اقدام ها
 طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذی ربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 10
فعالیت اعضاء اعم از هیات موسس ، هیات امناء ، هیات مدیره و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر گونه تسهیلات و حقوق از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره : هیات امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.
فصل دوم ارکان :
ماده 11
ارکان : ارکان خیریه مجمع عبارتند از 1-مجمع عمومی هیئت امناء2-هیئت مدیره 3-مدیرعامل 4-بازرسان
الف : مجمع عمومی هیئت امناء
ماده12
مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد     نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در خیریه مجمع می باشند که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره : در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای هیات امناء ، عضو جانشین در اولین جلسه تعیین شده و انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده13
مجمع عمومی عادی هیات امناء سالی یک بار در اسفند ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو ضروری بوده و برای تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا 15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید. در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیات امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در اموری که وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیات مدیره ، بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد.
ماده14
وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء :
1-انتخاب اعضای هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) و بازرسان (اصلی و علی البدل)
2-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
3-تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
4-بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره
5-تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده 12
6-تصویب ترازنامه و بودجه
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برایدرج آگهی ها و دعوت نامه ها
 
 
ماده 15
مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
1-با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
2-با درخواست یک سوم از اعضا هیئت امناء
تبصره : مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
ماده 16
وظایف مجمع عمومی هیئت امناء فوق العاده :
1-تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه
2-بررسی و تصویب یا رد انحلال
3-عزل بعضی از اعضا یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسین ، قبول و بررسی استعفاء اعضای هیات مدیره و بازرسین و انتصاب اعضای علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی
4-تغییر نشانی
5-افزایش یا کاهش سرمایه
ورود عضو یا اعضاء جدید موسسه
ماده 17
مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.
ماده 18
خیریه مجمع دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهند بود. در صورتی که درآمد و هزینه های خیریه مجمع از طریق اعضاء تأمین شود این تعداد می توانند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابند.
تبصره1: مدیران کل وقت آموزش و پرورش و نوسازی مدارس دو نفر از اعضاء ثابت هیات مدیره می باشند.
تبصره2 :جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره3: شرکت اعضا هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره4 : انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
ماده 19
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 20
هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 21
اعضا هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را آیین نامه داخلی  خیریه مجمع مشخص می نماید.
ماده 22
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امناء به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهند نمود.
ماده 23
هیئت مدیره نماینده قانونی خیریه مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حساب ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات هیئت امناء ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و اخذ حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.
 
به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر مقدار معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می باشد به نام خیریه مجمع انجام دهد.
تبصره1:جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیئت امناء است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف خیریه مجمع دارا می باشد.
تبصره2:هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از ترکیب اعضاء هیات امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی خیریه مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده خیریه مجمع محسوب شده و از طرف خیریه مجمع حق امضا دارد.
تبصره3: اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود اما انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره4: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای سه نفر از اشخاص زیر و مهر مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان معتبر خواهد بود.
خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس یا مدیرکل وقت نوسازی مدارس استان اصفهان
 
ماده 24
ج-بازرسان:
هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.
تبصره 1: بازرسان اصلی و علی البدل نباید از بستگان درجه یک ، دو و سه نسبی یا سببی هیات مدیره باشند.
تبصره 2: مدیران و مدیرعامل موسسه ، هر کس که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره 1 موظفاً حقوق دریافت می نماید و اشخاص مذکور در ماده 111 قانون تجارت نمی توانند به سمت بازرس موسسه انتخاب شوند.
تبصره 3: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.                                ماده 25
وظایف بازرس به شرح زیر می باشد:
1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء
2-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امناء
3-گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء
4-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده 26
بازرس می تواند در هر موقع ، هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد خیریه مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امناء را نماید.
ماده 27
در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرس علی البدل به جای وی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 28
هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آن ها از سوی هیات امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.
فصل سوم بودجه و مواد متفرقه :
ماده 29
بودجه خیریه مجمع از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، فعالیت های مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی ، دولتی یا بین المللی تأمین می شود.
تبصره1: انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره2: برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تائید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی مرجع صدور پروانه فعالیت امکان پذیر است.
تبصره3: جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در امکن خصوصی (به تعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه فعالیت موسسه و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد.
تبصره4: کلیه دریافت ها و پرداخت های موسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و موسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک های غیرنقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.
تبصره5: موسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود را ارائه نماید.
تبصره6: هر گونه کمک های (خارجی) بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمک های آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
تبصره7: نحوه جمع آوری کمک های مردمی موسسات بر اساس " دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوری کمک های مردمی تشکل های غیردولتی و موسسات خیریه " صورت می پذیرد.
*فعالیت های مجاز به فعالیت های قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیرتجاری بودن موسسه هر گونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.
ماده 30
هیچیک از ارکان خیریه مجمع اعم از هیئت امناء ، هیئت مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان ، حق معامله ، برداشت یا تخصیص درآمد خیریه مجمع را به نفع خود یا دیگران نخواهند داشت و کلیه درآمدهای موسسه صرفا جهت تقویت بنیه مالی خیریه مجمع و در راستای اهداف هزینه خواهد شد.
تبصره: تخطی از مواد 29 و30 اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده 31
درآمد و هزینه های خیریه مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.
تبصره1: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های خیریه مجمع در حساب مخصوصی به نام مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره2: سال مالی خیریه مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
ماده 32
بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر موقع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی خیریه مجمع بازدید و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.
ماده 33
خیریه مجمع می تواند آیین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره و تایید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد.
ماده 34
کلیه مدارک پرونده ها ، نوشته ها در دفتر مرکزی خیریه مجمع نگهداری می شود.
مکاتبات رسمی خیریه مجمع با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص ثبت و با مهر مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان معتبر خواهد بود.
تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید.
 
ماده 35
هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورتجلسات خیریه مجمع در صورتی معتبر است که به تایید نیروی انتظامی ذی ربط رسیده باشد.
ماده 36
محل موسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذی ربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده 37
خیریه مجمع دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت ، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن ، مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذی ربط اطلاع داده شود.
ماده 38
انحلال :در صورت انحلال خیریه مجمع ، مجمع عمومی فوق العاده 5 نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیرمنقول) ، دارایی خیریه مجمع را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.
ماده 39
انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.
ماده 40
مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 41
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 33 تبصره در نشست تاریخ ...................................... هیئت موسس و هیئت امناء به تصویب رسید.